הוועד המנהל

א. הוועד המנהל (להלן - הוועד) יהיה אחראי לניהול השוטף היומיומי של העמותה. הוועד יוציא לפועל ויישם את כל ההחלטות של העמותה וענייניה. 
ב. הוועד נושא באחריות לפעילותה התקינה של העמותה. חברי הוועד יחליפו עם היבחרם לתפקיד את המייסדים בכל הקשור לניהול ענייני העמותה. 
ג. הוועד יהיה רשאי לקבוע נהלים לגבי אופן התנהלותה של העמותה לרבות לעניין גביית דמי החבר ושיעורם. החלטת הוועד לעניין גובה דמי החבר תובא לאישור המועצה. 
ד. בוועד יכהנו 13 חברים. 
ה. חברי הוועד ויו"ר הוועד ייבחרו בבחירות אישיות, על ידי כלל חברי העמותה, על פי הכללים המפורטים בסעיף 9 לתקנון זה. 
ו. חברי הוועד המנהל יבחרו בבחירות אישיות מבין חברי הוועד, סגן ליו"ר הוועד ומזכיר. 
ז. חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז כפושט רגל או פסול דין. 
ח. לא יכהן כחבר הוועד: 
    1) מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הוועד המנהל. 
    2) מי שמכהן בוועדת הביקורת. 
    3) מי שאינו חבר עמותה, שנה לפחות, ממועד בחירתו לוועד. 
    4) מי שקיים חשש לניגוד עניינים בין חברותו בוועד לבין פעילותו או עבודתו בתחום זה. במקרה של חילוקי דעות בעניין זה תכריע ועדת 
        הביקורת אם קיים ניגוד עניינים. 
ט. לא יתקיים דיון בישיבה כלשהי של הוועד אלא אם נוכח מניין חוקי של חברים בעת שהישיבה מתחילה בדיוניה. מניין חוקי יהווה נוכחות 
    אישית של לפחות שליש מחברי הוועד ולא פחות משני חברים. 
י.  לוועד סמכות להחליט על פתיחת חשבונות בנק וסגירתם, קביעת מורשי חתימה, ייצוג העמותה כלפי גופים חיצוניים, לרבות רשויות, 
    ארגונים ואנשים וחתימת הסכמים עם גופים שונים לרבות חוזי עבודה עם עובדי העמותה. 
יא. חבר ועד שמייצג את העמותה במוסדות בחו"ל זכאי יהיה להחזר הוצאותיו. 
יב. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן. 
יג. מזכיר הוועד ינהל את פרוטוקול ישיבות הוועד
.