בחירות למוסדות עמותת מו"ח מחשבים וחינוך (ע"ר)

מוסדות העמותה

האסיפה כללית – המועצה היא המוסד העליון של העמותה.
האסיפות הכלליות של העמותה יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים בעמותה. כינוס הנציגים ייקרא מועצה (להלן - המועצה)
במועצה יכהנו 70 חברים שייבחרו ע"י כלל חברי העמותה.

הוועד המנהל - אחראי לניהול השוטף של העמותה. הוועד יוציא לפועל ויישם את כל ההחלטות של העמותה וענייניה.
בוועד המנהל יכהנו עד 13 חברים.

ועדת ביקורת
האסיפה הכללית תבחר אחת לשנתיים ועדת ביקורת, שמנין חבריה לא יהיה פחות משלושה.
הוועדה תבחן את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת התנהלותה על פי תקנון העמותה.
לא יכהן כחבר ועדת הביקורת מי שמשרת את העמותה בשכר.


בחירות בעמותה

בחירת חברי מועצה ויו"ר מועצה
הבחירות למועצה הראשונה ינוהלו ע"י ועדת בחירות בת 7 חברים שתיבחר ע"י המייסדים. לאחר מכן הסמכות לבחירת ועדת הבחירות תהיה של המועצה.
במועד הבחירות יבחרו כל חברי העמותה, בבחירות אישיות, את יו"ר המועצה.

בחירת ועד מנהל
יו"ר הוועד המנהל וחברי הוועד ייבחרו בבחירות אישיות, ע"י כלל חברי העמותה. חברי הוועד המנהל יבחרו, בבחירות אישיות, מבין חברי הוועד, סגן ליו"ר הוועד ומזכיר.

זכות הבחירה
רשאי לבחור למוסדות העמותה, כל מי שהוא חבר העמותה ששה חודשים לפני מועד הבחירות. למוסדות העמותה רשאי להיבחר כל מי שהוא חבר עמותה שנה לפני מועד הבחירות.

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל או למועצה או לוועדת הביקורת.

חבר עמותה יוכל להציג את מועמדותו למוסדות העמותה על ידי מילוי הטופס המתאים באתר העמותה ומשלוחו אל ועדת הבחירות לא יאוחר מ- 30 יום לפני יום הבחירות.

הבחירות תיערכנה במועד שייקבע ע"י ועדת הבחירות ויפורסם באתר העמותה.

משך כהונת חברי מוסדות העמותה

משך הכהונה של חברי המועצה ושל חברי הוועד המנהל הוא ארבע שנים.
אחת לשנתיים יתקיימו בחירות למחצית מחברי המועצה ולמחצית מחברי הוועד המנהל. המחצית השניה של חברי המועצה והוועד המנהל תיבחר לאחר שנתיים מיום בחירת המחצית הראשונה.
מחצית חברי המועצה וחברי הוועד המנהל, שנבחרו בבחירות הראשונות לכינונם של המועצה והוועד המנהל, וקיבלו את מספר הקולות הנמוך יותר יכהנו שנתיים בלבד.

משך כהונת חברי ועדת הביקורת הוא שנתיים.

תהליך הבחירות

הכנת רשימת בוחרים:
לקראת הבחירות תכין ועדת הבחירות רשימת בוחרים (להלן - ספר הבוחרים) הזכאים להשתתף בבחירות. הרשימה תכלול את כל חברי העמותה שחברותם היתה תקפה עד 45 יום לפני הבחירות.

הקמת ועדת בחירות:
לקראת יום הבחירות, ולא יאוחר מ- 90 יום לפניו, יגיש הוועד המנהל לאישור המועצה רשימת מועמדים לוועדת בחירות בת 7 חברים לפחות. הוועדה תופקד על ניהול הקלפי, רישום המצביעים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

מזכיר הוועד המנהל יפרסם את רשימת המועמדים לוועדת הבחירות, לפחות 75 ימים לפני יום הבחירות. בפרק זמן של 14 יום מיום פרסום רשימת המועמדים לחברי העמותה יוכלו הם להביע התנגדותם להרכב הוועדה. ההתנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת הביקורת שתהיה מוסמכת לפסול מועמד לוועדת הבחירות.

ניהול מערכת הבחירות:
מערכת הבחירות תיערך ותנוהל במערכת מתוקשבת באמצעות אתר העמותה שכתובתו: www.moach.org.il.

כל חבר עמותה המעוניין להיבחר לתפקידים השונים ימלא אחד הטפסים היעודיים. לצורך זה ימלא כל המעוניין להיבחר את הטופס המתאים להגשת מועמדות כלהלן:
1. טופס מועמדות ליו"ר המועצה (האסיפה הכללית).
2. טופס מועמדות לחבר מועצה.
3. טופס מועמדות ליו"ר ועד מנהל.
4. טופס מועמדות לחבר ועד מנהל.
(דוגמת טופס - לחץ כאן)

בדיקת שמות המועמדים למוסדות העמותה:
רשימת כל החברים, שהגישו מועמדותם למוסדות העמותה, תימסר לוועדת הבחירות תוך 72 שעות ממועד סיום הגשת שמות המועמדים.

ועדת הבחירות תבדוק את תקינות המועמדים לפי כללי תקנון העמותה ותסכם את בדיקתה בפרטיכל שייחתם בידי חברי הוועדה. הוועדה רשאית לפסול מועמד שלא הוצע בהתאם לתקנון או שאינו בעל זכות בחירה ותודיע על כך למועמד בכתב.

מועמד הסבור שמועמדותו נפסלה שלא כדין, רשאי לערער על פסילת מועמדותו בפני ועדת הבחירות, לא יאוחר מ- 60 יום לפני יום הבחירות.

ועדת הבחירות תדון בכל הערעורים שיוגשו אליה ותפרסם את רשימת המועמדים הסופית לפחות 30 יום לפני הבחירות. בהעדר ערעורים תשמש הרשימה הראשונית כסופית.

תהליך הבחירות:
כל חבר עמותה יבחר את המועמדים, מתוך רשימת המועמדים, שאושרה ע"י ועדת הבחירות, הנראים לו מתאימים למילוי התפקיד המיועד. כל חבר יבחר לפחות 5 מועמדים לוועד המנהל.
ספירת הקולות בבחירות תיעשה על ידי ועדת הבחירות עד 3 ימי עבודה מתום יום הבחירות ותסוכם בדוח כתוב חתום ע"י חברי הוועדה.
תוצאות הבחירות יפורסמו על ידי ועדת הבחירות תוך 3 ימים מתום ספירת הקולות.
הפרסום הרשמי של התוצאות יכלול את רשימת המועמדים ומספר הקולות שכל אחד מהם קיבל.
ועדת הבחירות תודיע את תוצאות הבחירות לכל המועמדים תוך 72 שעות ממועד פרסום התוצאות הסופיות. למרות זאת, אי מסירת הודעה למועמד לא תהווה סיבה לעיכוב התהליכים.
ערעור על תוצאות הבחירות נתן להגיש לוועדת הבחירות תוך שבוע ימים ממועד פרסום התוצאות הסופיות. ערעור שיוגש לוועדה יידון בה תוך שבוע ימים מיום הגשתו ויוכרעו בוועדה לפי דעת הרוב.
על החלטות ועדת הבחירות ניתן לערער בפני ועדת הביקורת תוך שבוע מיום פרסום ההחלטה.
ועדת הביקורת תדון בערעורים שהובאו בפניה תוך שבוע ימים מיום הגשתם ויוכרעו בוועדה לפי דעת הרוב. קביעתה תהיה סופית.

במקרה שמספר מועמדים יקבלו מספר קולות שווה ורק חלק מהם יוכל לשמש במועצה או בוועד המנהל תיפול ההכרעה ביניהם בהגרלה שתיערך על ידי ועדת הביקורת.