מאמרים נבחרים

בדף זה יוצגו מאמרים נבחרים ותקצירי הרצאות שניתנו בכינוסי מו"ח השונים:


מורה חוקר את עצמו: "מבעד למראה של הלומדים ומה מצאנו שם" (דצמבר 2010)02/07/13

מורה חוקר את עצמו: "מבעד למראה של הלומדים ומה מצאנו שם"

רפי דודזון, מיח"ם – המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות במכללת קיי

במחקרם של ניר-גל וחובריה (2006) נמצא כי המתודה החדשנית של הלמידה המקוונת טרם התממשה וכי עצם השימוש בטכנולוגיית התקשוב בקורסים המקוונים אינו מבטיח את מימוש הפוטנציאל הטמון בה. המורים המלמדים בקורסים מתוקשבים מלמדים בעיקר על פי המקובל בהוראה פנים אל פנים ואינם מנצלים את הפוטנציאל הגלום בכלים הטכנולוגיים. כמו-כן, חוקרים אלה מציינים כי תפקידו של המורה המקוון, כפי שהוא בא לביטוי בפועל בקורס המקוון , כמעט ולא נחקר.  

המחקרים עד כה מצביעים על שינוי איטי למדי ביישומן של גישות פדגוגיות חדשניות ההולמות את ההתפתחות הטכנולוגית (Watson, 2001; Cox et. Al.  2004) ואת עולמם של הילידים הדיגיטאליים (2001,Prensky), הלא הם תלמידי בתי הספר.

יחד עם זאת, הציפייה לשינוי באסטרטגיות ההוראה של המורים ובהתפתחותם של  דגמים חדשניים של פדגוגיה היא גדולה, בעיקר לאור ההשקעות של מערכות חינוך בעולם ובישראל בתוכניות שמטרתן התאמת ההוראה והלמידה למאה ה-21. לאור ההתפתחות של טכנולוגיות המידע והתקשורת והשימוש ההולך וגדל בסביבות ווב 2.0, קובעי המדיניות ומעצביה מדברים על שינוי בתפיסות ההוראה של המורים ועל עשייה פדגוגית חדשנית.

כמי שעוסקים שנים רבות בקורסים להכשרת מורים הנלמדים באמצעות מערכות לניהול למידה מקוונות נציג בהרצאה חקר מקרה, בגישה של מחקר עצמי, שנערך על קורס סמינריוני שניתן לסטודנטים בשנה ד' ("הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת"). מטרת המחקר היא לאפיין את עבודת המורה בסביבה המקוונת וללמוד על תפקידי המורה לאור יישום פדגוגיה אלטרנטיבית לזו המסורתית. בקורס התקיימה למידה אישית ושיתופית שהתבססה על הוראה התואמת את תיאוריית הקונקטיביזם של סיימנס (Siemens, 2005). בהרצאה נתאר את השינויים בתפקידי המורה לאור התפתחותן של סביבות למידה שיתופיות ואישיות מבוססות ווב 2.0 המצויות בתוך מערכת לניהול למידה מקוונת ה- moodle. אפיון תפקידי המורה נעשה לאחר ניתוח הנתונים שתועדו במערכת, באמצעות ראיונות אישיים וניתוח תוכן של דיאלוגים ורפלקציות שהסטודנטים ביצעו בכלים שונים כגון: מנהל משימות מקוון, ויקי ככלי  לניהול ידע משותף, בלוגים אישיים וקבוצתיים ששימשו לתיעוד ושיתוף בתהליכים רפלקטיביים של משתתפי הקורס, רשתות חברתיות ועוד. ההתבוננות החוקרת ברפלקציות של הסטודנטים במהלך הקורס, היוותה את המקור לתובנות ביחס לתפקידי המורה בקורס.

על סמך ממצאי המחקר אפיינו את תפקידי המורה והלמידה שהתרחשה בקורס:

א. עיצוב סביבת למידה פתוחה ורלוונטית – פרישת רשתות תקשורת ומידע ללא גבולות מקום וזמן – ("למידה מבוזרת").

ב. עיצוב סביבה עשירה המאפשרת ללומדים שונים לשלוט על הלמידה שלהם ולהרגיש נינוחים בעת הלמידה – ( "למידה מותאמת אישית")

ג. עידוד הלומדים ללמוד אחד מהשני ומבני אדם נוספים שאינם שייכים ל"כיתה" –  ("למידה שיתופית מרושתת").

ד. עיצוב למידה שיש בה מדרגות וסולמות ולא קירות זקופים וחלקים – ("למידה מתפתחת")

ה. שאילת שאלות מכוונות בעקבות שאלות של הלומד ולא נתינת תשובות מוכנות – לתת ללומד למצוא את התשובות בעצמו –  ("למידה מכוונת").

ו. ללמד את הלומדים ללמוד באופן עצמאי – מעצב סביבה בה הלמידה נעשית מתוך התנסות אישית וקבוצתית – ("למידה עצמאית").

ז. לתת אוטונומיה ללומד ולאפשרויות הבחירה שלו – ("למידה אוטונומית")

ח. משמש מודל ללמידה ולהתנהגות בסביבת למידה – ("למידה מתוך מודלינג")

ט. עידוד הלומד להעיז ולהיכנס ללא מוכר ולהרפתקאות למידה – ("למידה הרפתקנית")

י. להיות נוכח כאשר נדרש עידוד, סיוע ותמיכה רגשית – ("למידה בסיוע מנטור")

בהרצאה נבחן את הממצאים ואת דמות המורה העולה מהם, על בסיס התיאוריה הקונקטיבסטית, ומאפייני המורה במאה ה-21, כפי שהציג סייימנס באמצעות מטפורה המדמה את המורה לאוצר אמנות (Siemens, 2008).

לבסוף, נדון בקשיים שעלו במהלך ההתנסות בהוראה ובלמידה בקורס ובתנאים הנדרשים בכדי שלמידה כזו תתבצע בהצלחה.

ביבליוגרפיה:

ניר-גל, ע., נור, ט., גלברט, ר., ריינגולד, ר. (2006). תפקיד המורה בלמידה המקוונת: בחינת היישום על פי מאפייני קורסים קוונים. שבילי מחקר, 13, עמודים 66-71.

Cox, M., Webb, M., Abbott, C., Blakeley, B., Beauchamp, T., & Rhodes, V. (2004). ICT and Pedagogy - A Review of the Research Literature. London: BECTA.

 http://publications.becta.org.uk/download.cfm?resID=25813   אוחזר:  15/7/2010

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 9 (5), 1-6.
Siemens, G. (2005).  Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, iIternational Journal of Instructional Technology and Distance Learning,  2(1):
אוחזר: 15/7/2010 מ: http://www.itdl.org/journal/jan_05/index.htm
Siemens, G., (2008) Learning and Knowing in Networks: Changing roles for Educators and Designers.
 אוחזר: 15/7/2010 מ: http://it.coe.uga.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf
Watson D. M.  (2001). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICT and Teaching, Education and Information Technologies, 6 (4),  251-266


נכתב על ידי רפי דודזון, מיח"ם – המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות במכללת קיי
127 צפיות


<< למאמר הקודםמאמרים נוספיםלמאמר הבא >>