אסיפה כללית - המועצה

א. האסיפה כללית היא המוסד העליון של העמותה.
ב. אסיפותיה הכלליות של העמותה יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים בעמותה. כינוס הנציגים ייקרא מועצה (להלן – המועצה).
ג.  דין סמכויות המועצה כדין סמכויות האסיפה הכללית שנקבעו בחוק ובתקנון.
ד. המועצה קובעת את מדיניותה ועקרונותיה של העמותה.
ה. המועצה תדון, תחליט ותפעל בכל העניינים העומדים על הפרק בעמותה, למעט העניינים שהינם בסמכותו הבלעדית של מוסד אחר של העמותה בהתאם לתקנון
    זה ולחוק.
ו.  המועצה רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדה מוועדותיה או לוועד המנהל של העמותה.
ז.  במועצה יכהנו עד 70 חברים שייבחרו על ידי כלל חברי העמותה בדרך שתיקבע על ידי הוועד המנהל, באישור המועצה.
ח. רשאי לבחור למוסדות העמותה, כל מי שחבר העמותה ששה חודשים לפני מועד הבחירות. רשאי להיבחר למוסדות העמותה, כל מי שחבר עמותה שנה לפני
    מועד הבחירות.
ט. אם יוחלט על בחירות לפי אזורי בחירה, החלוקה לאזורי בחירה תיעשה על ידי הוועד המנהל בכפוף לאישור המועצה.
י.  במסגרת הבחירות למועצה יבחרו כל חברי העמותה, בבחירות אישיות, את יו"ר המועצה.
יא. המועצה הנבחרת תבחר בישיבתה הראשונה שני סגנים ליו"ר המועצה ומזכיר המועצה.
יב. יו"ר המועצה, שני סגניו והמזכיר יהוו את נשיאות המועצה אשר בתוקף תפקידם יהיו חברי המועצה.
יג. הבחירות למועצה הראשונה ינוהלו על ידי ועדת בחירות בת 7 חברים שתיבחר על ידי המייסדים. לאחר מכן הסמכות לבחירת ועדת הבחירות תהיה של המועצה.
יד. המייסדים יקבעו את נוהל הבחירות למועצה הראשונה ולוועד המנהל. הנוהל יאושר באסיפת המועצה הראשונה לשם החלתו על בחירות נשנות של מוסדות העמותה.
טו. משך כהונה של חברי המועצה וחברי הוועד המנהל הוא ארבע שנים. אחת לשנתיים יתקיימו בחירות למחצית מחברי המועצה ולמחצית מחברי הוועד המנהל.
     המחצית השנייה של חברי המועצה וחברי הוועד המנהל, תיבחר לאחר שנתיים מיום בחירת המחצית הראשונה. מחצית חברי המועצה וחברי הוועד המנהל,
     שנבחרו בבחירות הראשונות לכינונם של המועצה והוועד המנהל וקיבלו את מספר הקולות הנמוך יותר, יכהנו שנתיים בלבד.
טז. המועצה תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה.
יז. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפת המועצה (להלן – האסיפה) ייקבעו בידי נשיאות המועצה.
יח. האסיפה תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום, וסדר יום לאסיפה.
יט. העניינים הבאים יובאו לאסיפה רגילה של העמותה, הם:
     1) שמיעת דו"ח על פעולות המועצה, הוועד המנהל, ועדת הביקורת וקיום דיון בפעולות אלה ואישורן.
     2) דיון בדוחות הכספיים שהגיש לה הוועד המנהל. האסיפה תחליט על אישור הדוחות כולל אישור תקציב העמותה.
     3) בחירת ועדת ביקורת וכן רו"ח במידה שנדרש על פי החוק, בהתאם לסעיף 19 (ג) לחוק.
     4) כל עניין אחר שהוועד או המועצה או לפחות 10% מחברי העמותה יבקשו להעלותו לדיון ובתנאי שהנושא ייכלל בסדר היום של האסיפה שנשלח לחברי
         העמותה במועד.
     5) הוועד המנהל או נשיאות המועצה רשאים לזמן אסיפה שלא מן המניין, בכל עת שהדבר ייראה להם חיוני. ההזמנה לישיבת האסיפה שלא מן המניין תיעשה
         לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מחברי העמותה, כמתחייב בסעיף 20 (ב) לחוק.
כ. הדיונים וההצבעות באסיפות יבוצעו לפי הוראות אלו:
     1) מניין חוקי לקבלת החלטות יהיה לפחות 1/2 (מחצית) מכלל חברי המועצה. זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו קולות שקולים רשאי
         יושב ראש האסיפה להכריע.
     2) הצבעות באסיפה תהיינה גלויות למעט הצבעות הנוגעות לבחירת נושאי תפקידים שתהיינה הצבעות חשאיות.
     3) בעניינים המפורטים להלן תתקבלנה החלטות העמותה באסיפה, לפי רוב בשיעורים הבאים:
         א) שינויי תקנון – 75% מחברי המועצה.
         ב) שינוי שם העמותה – 75% מחברי המועצה.
         ג) שינוי מטרות העמותה – 75% מחברי המועצה.
         ד) פיזור הוועד המנהל המכהן, כולו או מקצתו, לרבות יו"ר הוועד והחלטה על בחירת ועד חדש – 75% מחברי המועצה.
         ה) פירוק העמותה – 75% מחברי המועצה.
     4) נשיאות המועצה תנהל את פרוטוקול האסיפה.